Vedtekter for Foreningen for omplassering av dyr
Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinært generalforsamling den 17.01.2013 og trådte i kraft med umiddelbar virkning.

1. Foreningens navn og formål
1.1. Foreningens navn er Foreningen for omplassering av dyr, offisielt forkortet FOD, organisasjonsnummer 871 545 472.
1.2. FOD er en ideell organisasjon tuftet på frivillighet som skal ta vare på og omplassere dyr som har behov for nye hjem.
1.3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

2. Verdier
2.1. FOD skal arbeide for å fremme viktigheten av god dyrevelferd i et demokratisk samfunn, arbeide for å sikre at dyrevelferden ivaretas best mulig og bidra til økt forståelse av dyr som individer.
2.2. FOD skal arbeide for at ethvert dyr nyter det samme rettsvern og gis den samme respekt, uavhengig av type, alder, kjønn, utseende, helsetilstand, tiltenkt bruk, lokalitet eller bakgrunn, og arbeide for allmenn anerkjennelse av dyrs egenverdi i tråd med dyrevelferdsloven § 3 (Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd)
2.3. FOD skal arbeide for å motvirke at dyr produseres og omsettes uten tanke på dyrenes velferd og fremtid.
2.4. FOD skal arbeide for at vilkårlig og unødig avliving av dyr ikke finner sted.

3. Virksomhet
3.1. FOD skal med de til enhver tid tilgjengelige ressurser hjelpe flest mulig bortkomne og forvillede dyr, og dyr som av ulike årsaker ikke lenger kan tas vare på av andre. Dette kan gjøres gjennom omplassering, inntak på FOD-gården og plassering i fosterhjem..
3.2. FOD skal i hovedsak beskjeftige seg med hunder og katter, men også andre dyr dersom ressursene tillater det og det er naturlig ut ifra virksomhetens forutsetninger.
3.3. FOD-gården skal være et sikkert tilholdssted for dyr og være deres bosted inntil FOD finner et egnet hjem til dyret eller det går bort. FOD skal legge til rette for at tilværelsen på FOD-gården gjøres best mulig for dyret og imøtekomme individuelle behov gjennom kartlegging, oppfølging og jevnlige vurderinger.
3.4. Fosterhjem er å betrakte som en del av FODs hjelpeapparat og skal være underlagt de samme føringer som FOD-gården så langt det lar seg tilpasse.
3.5. Omplasseringsvirksomheten skal organiseres på en måte som først og fremst ivaretar dyrets interesser og som sikrer det en trygg og stabil fremtid i et nytt hjem.
3.6. FOD skal samarbeide med politiet, andre offentlige myndigheter, likesinnede organisasjoner og andre aktører for å hjelpe dyr, med mindre et slikt samarbeid strider mot foreningens formål, verdier eller vedtekter.

4. Medlemmenes årsmøte
4.1. Årsmøtet er FODs høyeste besluttende organ.
4.2. FODs styre velges av årsmøtet.
4.3. På årsmøtet er medlemmer som har betalt årets kontingent og vært betalt medlem i 3 måneder stemmeberettiget. Stemmeberettigede må møte personlig. Fullmakter er ikke tillatt.
4.4. Styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styret velges hvert år; dvs. tre styremedlemmer stiller til valg et år og to stiller til valg det neste. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
4.5. Kandidater som stiller til valg må være tilstede på årsmøtet.
4.6. Årsmøtevedtak gjøres med simpelt flertall av de fremmøtte stemmeberettigede der ikke vedtektene sier noe annet.
4.7. Vedtektsendringer må vedtas med to-tredjedels flertall blant de fremmøtte, og krever minst femti fremmøtte medlemmer, samt et flertall av sittende styre.
4.8. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med simpelt flertall, av revisor eller dersom en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det.
4.9. Det skal avholdes årsmøte hvert år innen 30.juni. På årsmøtet skal følgende skje:
* Valg av ordstyrer
* Konstituering av årsmøte
* Årsberetning legges frem
* Regnskap revidert av autorisert revisor legges frem
* Valg av revisor
* Budsjett og viktige planer for kommende år legges frem
* Medlemskontingent fastsettes
* Innmeldte årsmøtesaker behandles
* Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
* Valgkomité velges
4.10. Tidspunkt og møtested for årsmøtet bekjentgjøres i minst 1 landsdekkende avis, samt FODs hjemmeside senest tre uker forut for møtet. Det skal opplyses om frist for innmelding av saker til årsmøtet. Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest syv dager før årsmøtet. Saksliste med sakspapirer legges ut i papirformat på FOD-gården og elektronisk på FODs hjemmesider.

5. Styret
5.1. Styret har det fulle juridiske ansvar for foreningens og FOD-gårdens drift i henhold til lover, vedtekter og årsmøtevedtak.
5.2. Styret består av leder og fire medlemmer, samt to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og fordeler funksjoner og arbeidsoppgaver.
5.3. Styremøter holdes ved behov, minst seks ganger pr. år. Styremøte holdes også når styreleder bestemmer det, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når det er fulltallig. Det skal føres referat fra alle styremøter; disse skal arkiveres i egen protokoll.

6. Medlemskap
6.1. Medlemskap i FOD er åpent for alle. Ethvert medlem som er femten år eller eldre er stemmeberettiget på årsmøtet.
6.2. Styret kan suspendere et medlem midlertidig eller ekskludere et medlem fra foreningen, dersom medlemmet opptrer på en måte som er til skade for foreningen. Suspensjon eller eksklusjon av medlemmet kan kun gjøres av et fulltallig styre, og avgjøres ved simpelt flertall etter at medlemmet har fått anledning til å uttale seg. Avgjørelsen kan påklages til årsmøtet, som ved simpelt flertall fatter endelig vedtak.
6.3. Medlemskap i FOD opphører utenom dette ved skriftlig utmeldelse eller ved ikke betalt kontingent for foregående år pr. utgang av februar.

7. Verv
7.1. Verv i FOD skal ikke honoreres

8. Oppløsning
8.1. Oppløsning av FOD må besluttes av årsmøtet med minst to-tredjedels flertall på to påfølgende årsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal FODs kapital, varebeholdning og øvrige aktiva tilfalle en annen organisasjon hvis formål årsmøtet finner mest tjenlig for videreføring av FODs idealer.